حشره کش های ویروسی وکاربردآن درایران:

درایران رضاپناه ووالریوکی تیک(1377)تولیددونوع باکولوویروس رابرروی کرم سیب وکرم اگروتیس(طوقه بر)گزارش نمودند.پورمیرزاوکمالی(1382)تولیدبهینه ویروسNPV تجارتی رادرسنین مختلف لاروبرگخوارچغندرقند           exigua

Spodopteraبررسی وگزارش نمودند که لاروسن چهارم که ازبرگ چغندر تغذیه نموده است،مناسب ترین مرحله برای تولیدویروس می باشد.ایزدیاروهمکاران (1377)تولیدآزمایشگاهی ویروس Heliothis armigera (استرین بومی مولداوی)  رابرروی کرم غوزه پنبه ارزیابی وآزمایش نمودند.جوان مقدم وهمکاران(1381) کارایی(Gemestar Lc )NPV تجارتی رابه همراه سایرمواد بیولوژیک وشاهد سم برروی کرم غوزه پنبه آزمایش وکارایی بهترآن رادرمقایسه باسم اندوسولفان با فرمولاسیون هایEC35% وg4% گزارش نمودند.

فاضلی (1368)ویروسGranulosis Virus بیدسیب زمینی رادرمقایسه باسایرآفت کش ها درمزرعه سیب زمینی روستای سه تلون استان فارس آزمایش کردوکارایی موثر این ویروس رادرکنترل بیدسیب زمینی درمزرعه نشان داد.دزیانیان ورضاپناه (1382)و (2004)تولید وبررسی باکولوویروس(گرانولویروس)کرم غده سیب زمینی رادر شرایط مزرعه وانبارمطالعه کردند وگزارش نمودند که گرانولوویروس بید سیب زمینی به عنوان عامل بیولوژیک طبیعی موثر در کنترل آفت بید سیب زمینی در انبارارزیابی گردید.همچنین دزیانیان (1380)ضمن وارد نمودن جدایه ویروس از CIP،برای اولین بار درایران حشره کش بیولوژیک باکولوویروس کرم غده بید سیب زمینی رابا فرمولاسیون پودری تولیدوبه ثبترسانید.گرانولوویروس بید سیب زمینی ویروس دانه ای شکل ازخانواده باکولوویریده می باشدودارای یک رشته  DNAبه هم چسبیده است ودرون کپسول وپوشش پروتئینی قرار دارد.این عامل بیماری زا از طریق گوارشی وارد بدن میزبان(لاروآفت)شده،در نهایت موجب مرگ آن می گردد.بیدسیب زمینی یاکرم غده سیب زمینی به عنوان مهم ترین آفت سیب زمینی کشورمحسوب می شود.لارو این آفت باتغذیه ازبرگ،ساقه وعمدتا غده درمزرعه وانبارموجب واردخسارت به محصول می گردد.باکولوویروس کرم غده سیب زمینی(گرانولوویروسGV)موجب ایجادبیماری ومرگ لاروآفت می گردد. رید(1969)برای اولین باراین ویروس را از لاروهای بید سیب زمینی دراسترالیاجدا نمود.این ویروس به طور طبیعی در لاروهای آفت درون غده سیب زمینی قابل مشاهده می باشد.کاربرد این ویروس درمدیریت تلفیقی آفت بید سیب زمینی توسط سازمان خواربار جهانی( fao) سازمان بهداشت جهانی (who) و موسسه ویروس شناسی oxford توصیه شده است.استفاده از باکولوویروس کرم غده سیب زمینی یکی از شاخص ترین توصیه های مرکز بین المللی سیب زمینی (cip)

می باشد.لارو آفت پس از آلوده شدن به ویروس به مرور تغییر رنگ داده ،به شکل صورتی تا کرم که در قسمت شکم پرتغالی رنگ می باشد دیده می شود معمولا پس

از 2تا3روز فعالیتحیاتی لاروکاهش می یابد وحداکثر پس از یک تا دو هفته موجب مرگ لارو میگردد.لاروهای مرده پس از یک ماه به مرور به رنگ قهوه ای ودر نهایت سیاه می شوند .گرانولوویروس (gv)بید سیب زمینی همانند سایر ویروس ها لازم است در سلول زنده تکثیر یابند بنابر این لارو آفت به عنوان محیط کشت اختصاصی استفاده می گردد به همین لحاظ به منظور تکثیر ویروس ،غده های سیب زمینی سالم وعاری از آلودگی را با سوسپانسیون ویروس آلوده نموده،در معرض لاروهای سن اول یا تخم پروانه آفت قرار می دهیم .ذرات ویروس بر اثر تغذیه لارو آفت از غده سیب زمینی وارد بدن لارو شده ،در محیط قلیایی معده حشره پوشش پروتئینی خود را از دست داده،در هسته سلول های جدار معده تکثیر می یابند . پس

از 15تا20روز بدن لارومملو از ویروس می گردد. در این مرحله لارو از رنگ سبز روشن وخاکستری به صورتی تا کرم تغییر رنگ داده ،در این مرحله آماده جمع آوری وبرداشت وخالص سازی ویروس از سایر اندام های لاروی ومواد اضافی می باشد .سوسپانسیوس خالص ویروس آلوده سازی های بعد در فریزر 20

درجه زیر صفر نگهداری می گردد. در ایران بررسی های مولکولی بر روی برخی جدایه های داخلی و وارداتی باکولوویروس در دست انجام می باشد.

فرصت ها،چالش هاو محدودیت های کاربردو توسعه حشره کش های ویروسی:

ویروس های بیماری زایحشرات از جمله عوامل طبیعی وبی خطر برای محیط زیست وموثر در کنترل آفات به شمار می روند .جدا سازی ،شناسایی،تکثیروتولید

این عوامل اهمیت زیادی دارد .با توجه به اینکه تکثیر ویروس ها بیاز به محیط های

کشت اختصاصی از جمله چالش های تولید و تکثیر ویروس های پاتوژن حشرات به

شمار می رودئ. در حال حاضر اکثر کشورهای استفاده کننده از حشره کش های ویروسی از لارو میزبان پاتوژن جهت تکثیر ویروس استفاده می نمایند .تحقیقات در

خصوص کشت سلولی ویروس های مذکور در کشورهای پیشرفته آغاز گردیده است

مقرون به صرفه بودن تولید از جمله فاکتورهای موثر در تولید ویروس های حشرات محسوب می شود.تولید ویروس هایی مه امکان پرورش لارو میزبان به سادگی امکان پذیر است کاملا اقتصادی ومقرون به صرفه است.با توجه به دارا بودن تکنولوژی کشت سلولی در ایران امکان تولید وارزیابی اقتصادی،تولید ویروس های بیماری زا حشرات فراهم می باشد.یکی دیگر از محدودیت های کاربرد حشره کش های ویروسی سرعت تکثیر ویروس میزبان می باشد.کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنیک مهندسی ژنتیک سرعت تاثیر ویروس را افزایش داده اند .از دیگر محدودیت های استفاده از حشره کش های ویروسی درطبیعت،حساسیت ویروس ها به نور ماورای بنفش(uv) است.در حال حاضر علی رغم استفاده از مواد محافظ uv در فرمولاسیون حشره کش های ویروسی ،ماندگاری ویروس در مقابل نور خورشید کوتاه می باشد.     

  منبع :کاربرد  و توسعه حشره کش های ویروسی- احمد دزیانیان- مجله نهاده- - شماره 36  ص 4

نوشته شده توسط عیسی داز در پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۵ ساعت 12:30 | لینک ثابت |